Verze pro tisk

 Nový územní plán obce

 

projekt podpořen z IOP MMR ČR

 

Grafická část

    Výkres základního členění území - I.1

   Hlavní výkres - I.2

   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - I.3

   Koordinační výkres - II.1

   Výkres dopravní a technické infrastruktury - II.2

   Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - II.3

   Výkres širších vztahů - II.4

   Výkres koncepce uspořádání krajiny - II.5

 

Územní studie "Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku - Ostrožská jezera"

Cílem územní studie, kterou zpracovával Zlínský kraj bylo navrhnout koncepci budoucího uspořádání a využití území v širší oblasti Novoveských jezer po ukončení těžby štěrkopísku, dále stanovení podmínek rozvoje rekreace založené na zvýšené atraktivitě a využitelnosti kanálového úseku vodní cesty od Uherského Hradiště po Uherský Ostroh při respektování limitů využití území, nastavení parametrů jednotlivých záměrů směřující k udržitelnému rozvoji celého území a přednostní ochranu vodního zdroje pitné vody regionálního významu.