CzechPOINT

Oficiální stránky projektu CzechPOINT: www.czechpoint.cz  

Kontaktní místo CzechPOINT je pracoviště, na němž lze získat na počkání výpisy z některých rejstříků a evidencí.

Toto kontaktní místo je v provozu od 01.01.2008 i na Obecním úřadu v Ostrožské Nové Vsi.

 Jaké výpisy (ověřené výstupy) zde můžete získat?

 1. Výpis z katastru nemovitostí
 2. Výpis z obchodního rejstříku
 3. Výpis ze živnostenského rejstříku
 4. Výpis z Rejstříku trestů
 5. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 6. Výpis bodového hodnocení osoby
 7. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 8. Registr účastníků provozu Modul Autovraky ISOH
 9. Výpis z insolvenčního rejstříku
 10. Autorizovaná konverze dokumentů
 11. Žádosti o zřízení datové schránky

Které pracoviště výpisy poskytuje?

 • Matrika - druhé dveře vpravo

Výpisy jsou poskytovány v pracovní době Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves.

Co musím vědět nebo co si musím přinést, aby mi mohl být výpis vyhotoven?

 1. Výpis z katastru nemovitostí:
  • Vždy musíme znát katastrální území a k tomu jeden z těchto údajů:
  • číslo listu vlastnictví nebo
  • číslo parcely nebo
  • číslo budovy nebo
  • číslo jednotky (týká se např. bytů v osobním vlastnictví) a část obce
 2. Výpis z obchodního rejstříku:
  • Žadatel musí uvést IČ subjektu, o jehož výpis žádá, a zda chce výpis z OR platný (bývá kratší, na méně stránek) nebo výpis z OR úplný (delší, více stránek, vyšší správní poplatek)
 3. Výpis ze živnostenského rejstříku:
  • Žadatel musí uvést IČ subjektu, o jehož výpis žádá.
  • U těchto tří rejstříků žadatel neprokazuje svoji totožnost a může si požádat o jakýkoliv výpis, protože se jedná o výpisy z veřejných evidencí.
 4. Výpis z Rejstříku trestů
  • Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
   Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
 5. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
  • Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům podat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT. Jde o:
   • ohlášení živnosti
   • ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
   • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese
  • Podání lze provést jedním z následujících postupů:
   • Vyplněním elektronického formuláře - na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit pracoviště Czech POINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému Czech POINT, které elektronicky odešle na zvolený Živnostenský úřad. Zároveň pracovník Czech POINTu vyplněný formulář vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání, další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře.
   • Vyplněním formuláře v listinné podobě - klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT činí 50,- Kč za přijetí podání, další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.
 6. Výpis bodového hodnocení osoby Dne 1. ledna 2009 nabude účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.
 7. Seznam kvalifikovaných dodavatelů Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce. Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.
 8. Registr účastníků provozu Modul Autovraky ISOH Od 1. ledna 2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly. Tuto činnost budou od 1.1. provádět kontaktní místa provozovaná samosprávními subjekty, kontaktní místa provozovaná ostatními provozovateli budou následovat v průběhu měsíce ledna. Detailní informace o systému MA ISOH naleznete na stránkách České Informační Agentury Životního Prostředí - CENIA
 9. Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou Pro tři výpisy z centrálních registrů státní správy díky službě Czech POINT E-SHOP nemusíte udělat jediný krok. Pomocí jednoduchého webového formuláře můžete výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí objednat ze svého počítače a počítat, že do tří pracovních dnů od přijetí objednávky vám je pošťák spolehlivě dodá.
 10. Autorizovaná konverze - úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě.
 11. Žádost na zřízení datové schránky - žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Správní poplatek

Za vyhotovení výpisu se hradí správní poplatek, který je:

 • za první stránku 100 Kč a za každou další stránku 50 Kč.
 • Výjimka je u výpisu z Rejstříku trestů, kdy se platí správní poplatek 50 Kč a to i v případě, kdy se výpis skládá z několika stran.
 • Do počtu stránek se nezapočítává stránka s vytištěnou ověřovací doložkou.
 • Správní poplatek od Vás vybere pracovnice Czech POINTu
 • podání žádosti na zřízení datové schránky je bezplatné

Žádáme občany, aby byli v prvních týdnech po zprovoznění nových služeb / funkcionalit CzechPOINTu trpěliví. Jedná se o další nové činnosti, které si musejí pracovníci CzechPOINTu osvojit v ostrém provozu..