Kauza METYL

 Zvýšený zdravotní dozor nad dodržováním mimořádného opatření č.j.: MZDR 33888/2012 ze dne 27. 9. 2012, pokyny k odběru podezřelých lihovin od občanů

Dnešního dne byl Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručen pokyn hlavního hygienika ze dne 5. 12. 2012 č.j.: 44741/2012-NH-30.1-4.12.12, kterým uložil krajským hygienickým stanicím provádět zvýšený zdravotní dozor nad dodržováním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 33888/2012 ze dne 27. 9. 2012 a přijímat podněty od občanů k šetření podezřelých lihovin, které mohou občané od dnešního dne přinášet na všechna pracoviště krajských hygienických stanic.

Na základě tohoto pokynu si mohou občané nechat otestovat podezřelé lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20% objemových na všech pracovištích Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.
Přijímat se budou lihoviny vyrobené po 31.12.2011 včetně lihovin neoznačených (doplnění pokynu MZ ze dne 7.12.2012).

Lahve otevřené, uzavřené či část jejich obsahu mohou občané přinášet od 6. prosince 2012 do odvolání. Příjem lahví bude probíhat po celou pracovní dobu na všech pracovištích Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

Adresy pracovišť Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:
Pracoviště Zlín – Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600
Územní pracoviště Kroměříž – Kroměříž, Havlíčkova 792
Územní pracoviště Uherské Hradiště – Uherské Hradiště, Františkánská 144
Územní pracoviště Vsetín – Vsetín, ulice 4. května 287

Bude odebírán vzorek o objemu nejméně 200 ml s tím, že zbývající obsah balení bude vrácen občanovi, který bude zároveň poučen o rizicích konzumace lihovin neznámého původu a lihovin s nadlimitním obsahem metanolu.

Vyšetřování vzorků nebude anonymní.

O každém odběru vzorku lihoviny od občana bude pořízen protokol, jehož součástí budou:

  • identifikační údaje občana ověřené podle dokladu totožnosti
  • způsob nabytí lihoviny
  • údaje o výrobci, dovozci nebo distributorovi lihoviny, jsou-li k dispozici
  • souhlas občana s nakládáním s jeho osobními údaji ve smyslu jejich předání Policii ČR pro případ zjištění nebezpečné lihoviny

Nejde totiž jen o službu pro občany, ale také o dopátrání se po dalších případných zdrojích metylalkoholu.

Vzorky, které budou testovány pro občany bezplatně, by měly být vyšetřeny do 3 až 7 dnů.

Po obdržení výsledku laboratorního protokolu o zkoušce vzorku odebrané lihoviny Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně zajistí informování občana, který podal podnět k šetření a v případě zjištění nebezpečného výrobku podá informace Policii ČR.

Upozornění:
Tento pokyn se týká pouze občanů, nebudou vyšetřovány vzorky lihovin na žádost podnikatelů, které jsou určeny k prodeji v provozovnách potravinářských podniků včetně provozoven stravovacích služeb.