Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě opatřených i neopatřených zaručeným elektronickým podpisem (dále jen podání). Podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

 

1. Příjem podání

a) elektronickou poštou po veřejné datové síti na e-mailovou adresu elektronické podatelny podatelna@onves.cz.

b) přímým předáním nebo doručením prostřednictvím držitele poštovní licence na technickém nosiči dat (disketa 3,5", CD, DVD, USB Flash) na podatelnu Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves, Dědina 161, 687 22 Ostrožská Nová Ves, a to v kterýkoliv pracovní den ve stanovené pracovní době, na jiná pracoviště obecního úřadu v úřední dny a ve stanovených úředních hodinách.

Úřední hodiny: najdete zde.

 

Příjem písemností na adrese elektronické podatelny probíhá 2x denně. Uzávírkou a jejím potvrzením je ukončen příjem elektronicky doručeného podání a současně je odesílateli (na jeho e-mail adresu) zasláno potvrzení o doručeném podání ve tvaru:

Vaše elektronicky doručené podání

z adresy: e-mailová adresa odesílatele
odeslané dne: dd.mm.rrrr
doručeno na naši podatelnu: dd.mm.rrrr
evidováno pod číslem:

Dne dd.mm.rrrr bylo podání předáno k vyřízení útvaru

termín vyřízení: dd.mm.rrrr
za vyřízení odpovídá: jméno a příjmení vedoucího odboru, tel.: ..., e-mail: podatelna@onves.cz

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána.

 

2. Seznam jmen oprávněných zaměstnanců Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát

 

3. Povolené formáty písemností

Podatelna přijímá podání ve formátech - RTF (Rich Text Format), HTML (HyperText Markup Format), PDF (Adobe Acrobat File), TXT (prostý text), DOC (dokument aplikace MS WORD), XLS (sešit aplikace MS EXCEL). Obrázky vkládané jako přílohy mohou být ve formátech .GIF nebo .JPG.

 

4. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné v??i úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 19)
- musí být podepsáno zaru?eným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
- nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno
Podle § 19 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejich náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

 

5. Legislativní úprava Elektronického podpisu:
Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády §. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákoně

Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách