Verze pro tisk

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Obec Ostrožská Nová Ves zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Obec Ostrožská Nová Ves je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:
Obec Ostrožská Nová Ves
Záhumení 1022, 68722 Ostrožská Nová Ves
IČO: 00291200
ID datové schránky: jqhbb7y
 
Obec Ostrožská Nová Ves na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením smluvně sjednalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou, na kterou se můžete obracet s dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv týkajících se Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na příslušného pracovníka městského úřadu a městské policie.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Titul, jméno a příjmení:         Mgr. Jarmila Miklíčková

E-mailová adresa:                 jmiklickova@seznam.cz

Číslo mobilního telefonu:       702 015 904

 

Obec Ostrožská Nová Ves jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem:

  • výkonu státní správy,
  • výkonu samosprávy,
  • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
  • zajištění interních procesů,
  • komunikace s občany.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na obec Ostrožskou Novou Ves vztahují a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu přenesené působnosti státní správy, kterou je město pověřeno.
Další nezbytné osobní údaje jsou případně shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi městem a subjekty osobních údajů.
V souvislosti s nutností zajištění některých interních procesů a komunikace s občany zpracovává dále město, ve svém oprávněném zájmu, některé adresní a identifikační údaje svých zaměstnanců a členů orgánů města.
Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.
Při zpracování osobních údajů u města nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.

Důležité odkazy:

Ministerstvo vnitra České republiky: www.mvcr.cz/gdpr

Úřad pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz/gdpr

Úplné znění nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): eur-lex.europa.eu