Cykloturistika

Moravské vinařské stezky je dlouhodobý projekt ochrany kulturního dědictví a rozvoje vinařské turistiky na jižní Moravě. Od roku 1999 je postupně realizován ve spolupráci s 280 vinařskými obcemi a mnoha dalšími partnery. Každá z 10 vinařských oblastí má svůj vlastní okruh vinařských stezek. Všechny okruhy jsou propojené páteřní Moravskou vinnou stezkou. Návštěvníkům se tak nabízí možnost výběru z jednodenních i vícedenních výletů za poznáním folklóru, vína a památek, a to na trase celkem 1 200 km dlouhé sítě cyklistických stezek.

http://www.vinarske.stezky.cz/data/5141.jpg

Na všech směrových a informačních tabulích je znázorněno logo Moravských vinařských stezek. Barva loga určuje, na které z 11 vinařských stezek se návštěvník nachází. V každé obci na vinařských stezkách lze nalézt informační panel s mapou tras v dané vinařské oblasti. V mapách jsou trasy rozlišeny podle frekvence motorové dopravy a podle kvality povrchu. Rozlišení umožňuje naplánovat trasu po klidných a zpevněných komunikacích, jež jsou vhodné například pro rodiče s dětmi. Síť cyklistických tras a stezek je však pouze jednou částí celého projektu, jenž je orientován na zlepšení infrastruktury a nabídky turistických cílů a služeb v regionu. Vinařská turistika je pro nás přímo svázána s úctou ke krajině, zachováním lidových tradic a obnovou kulturního dědictví spojeného s vinařstvím.

Znacky-male

 

Uhersko-Hradišťská vinařská stezka

Schéma trasy

http://www.vinarske.stezky.cz/data/20673.jpg


Parametry a značení trasy

Délka:

75 km

Profil:

Převážně rovinatá trasa vede zčásti po kvalitních obslužných komunikacích, na Ostrožsku po vyhrazených cyklostezkách. Náročnější úseky představuje několik kopcovitých partií v oblasti Hlucké pahorkatiny na východě.

Max. převýšení:

150 m

Sjízdnost:

Trasa stezky je sjízdná po celý rok, centrální část je vhodná pro rodiny s dětmi.

Značení:

Žlutou tabulku s kolem doplňuje fialové sklepní žúdro

Nádraží na trase:

Uherský Ostroh, Uherské Hradiště


Charakteristika trasy

Jen mírně zvlněnou pahorkatinou, po klidných silnicích a cyklostezkách vede  část trasy jako stvořená pro celodenní rodinný výlet. Na své si přijdou milovníci vína, lidové architektury i historických a přírodních památek. Ze slovácké metropole směrem na jih se vydává trasa po klidné a bezpečné cyklostezce v blízkosti řeky Moravy. Na rozcestí u Kostelan  můžete pokračovat pohodovou  jízdou podél řeky  a vinicemi do Polešovic nebo se vydat na jih do  Ostrožské Nové Vsi s vyhlášenými  lázněmi, půjčovnou loďek a přírodním koupalištěm. Z Ostrožské Lhoty na východ vede cesta okrajem Dolňácka, oblasti bohaté historie a živého folklóru.

 

Turistické zajímavosti
Vlčnov - Areál vinných búd. Živé a udržované tradice místního folklóru "Vlčnovské slavnosti - jízda králů", opravený pramen Cicůrek. Hluk - Šarovcova vodní tvrz - dnes vinárna a místní knihovna. Památník lidové architektury - doklad bydlení od 17. do 20. století v usedlosti č.p. 283 a 284. Tradiční národopisné Dolňácké slavnosti s jízdou králů. Nové nerezové koupaliště. Ostrožská Nová Ves - Sirnaté lázně, Ostrožská jezera - přírodní koupání, rybolov. Kostelany - Tůň u Kostelan (přírodní památka) - slepé rameno řeky Moravy, Most - technická památka, muzeum rybářství. Uherské Hradiště - Mařatice - vinařská oblast, vinné sklepy v provozu. Nejznámější - tzv. červený sklep - U Lisu. Popovice - Rodinné muzeum, založené Štěpánem Potomákem představuje kroje, krojové součásti a zvykoslovné předměty z kunovické krojové oblasti. Veletiny - soubor 15 vinných bůd v lokalitě "Stará hora" chráněný jako památka lidového stavitelství.

 

Popis trasy

MORAVSKÝ PÍSEK- HLUK

Napříč moravskými oblastmi pěstování révy vinné, ze  Znojma do  Uherského Hradiště, prochází páteřní vinařská stezka – Moravská vinná. Svým profilem a značením je spolehlivým průvodcem  nejen cyklistům putujícím za krásami  Moravy, její  bezpečí a klid vyhledávají i lidé, pro které je cyklistika nejen odpočinkem a cestou za poznáním, ale životním stylem. Červené značení vinařské „magistrály“ vás přivede i na začátek Uherskohradišťské vinařské stezky, jejíž 75 km dlouhá pouť začíná v Hrubém háji u Moravského Písku.

V osadě samotné trasa stezky opouští Dolnomoravský úval a přechází v Hluckou pahorkatinu, jejíž mírné kopečky  vás budou provázet celou oblastí  Branou Uherskohradišťska je  Uherský Ostroh, město s památkovou zónou, ve 14. století vystavěné na místě pravěkého a později slovanského sídliště. V 15. století byl Ostroh střediskem husitství, v 16. století  Českých bratří, kteří v místní tiskárně vydali některé spisy Jana Blahoslava. Od konce 17. století zde byla mocná židovská obec pod vedení rabína Elizera Samuela ben Jehúdy. Přesné značení a dokonalé cyklistické stezky ve městě směřují k rozcestníku vinařských stezek. Na více než stokilometrovou trasu se zde vydává Strážnická vinařská stezka,  cesta Uherskohradišťské  pokračuje směrem na Ostrožskou Novou Ves. 

                             U.O.

                                                Uherský Ostroh

V blízkosti obce se nachází největší vodní plocha v regionu.  Rozsáhlá jezera, která zde vznikla těžbou štěrkopísku , jsou  nazývána "Slováckým mořem" a nabízí výborné podmínky   pro rekreaci a rybaření. Chloubou obce jsou od začátku 20. století lázně, které využívají sirných pramenů k léčbě nemocí pohybového ústrojí.  Kulturní památkou je  socha T.G. Masaryka od Vincence Makovského. Minout by jste neměli ani vinotéku U sv. Vavřinca na novoveské návsi. Ruku nad kvalitou zdejších  vín drží  patron moravských vinařů a výběr z 1500 vzorků vín z celého světa doplňují gurmánské speciality. Před obecním úřadem odbočuje stezka po silnici do Ostrožské Lhoty. Ves poprvé připomínanou roku 1371 jako Velká Lhota zdobí kostel sv. Jakuba Staršího z roku 1908. Cestou do  Hluku  kopíruje vinařská stezka tok potoka Okluky, do osady samotné  vstupuje  na okraji vinařské trati Husí hora. 

   

HLUK - VLČNOV

Město Hluk, východní výspa Slováckého Dolňácka, leží v oblasti starého osídlení z dobpředslovanské, v nedalekém Dolním Němčí, kudy vinařská stezka pokračuje, bylo objeveno rozsáhlé keltské sídliště. Od konce 13. století byla osada samostatným feudálním statkem. Původně gotickou tvrz ze 14. století renesančně přestavěli pánové z Kunovic, za jejichž panování byla ves v 16. století povýšena na městečko. Od poloviny minulého století je tzv. Šarovcova tvrz v majetku obce a po důkladné opravě z konce 60. let slouží jako společenské a kulturní centrum. Díky  zdravému patriotismu místních lidí se ve městě zachovala řada lidových staveb.Výtvarné zpracování jejich průčelí vychází z barevného kontrastu ličky a podrovnávky, ornamentika vyniká dekorativním rámováním otvorů.

                    Hluk

                                              Lidová architektura v Hluku

Z Hluku pokračuje stezka do Boršic, v půli cesty však odbočí doleva na polní cestu a stoupá úvozem kolem přírodní památky Babí hora. Následní mírný sjezd končí překvapivým brodem přes potok Okluky na okraji Dolního Němčí.  Díky své poloze blízko uherských hranic trpěla osada častými nájezdy nepřátel, za tatarských vpádů byl vypálen i hrad Lucko na vrchu Stará hora, podle něhož se ve středověku nazýval celý kraj. Obcí prochází stezka kolem potoka a po krátkým  úsekem po místní komunikaci. Na silnici za obcí  odbočí doleva  a mírně stoupá do Vlčnova.

VLČNOV – UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Třítisícové městečko, známé především jako místo národopisných slavností s Jízdou králů, je malebným skanzenem venkovského života na Dolňácku, místně zvaném též Záhoří. Stezku procházející osadou lemují ukázky lidové architektury – barevná průčelí okapově orientovaných domů se sýpkami v podstřeší, tradiční hospodářské stavby v podobě stodol a seníků, kapličky, kříže a Boží muka připomínající smutné či podivuhodné události. V  rolnickém domě s doškovou střechou z 19. století je umístěna stálá expozice hospodářství Muzea Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě.

Po překročení silnice stoupá stezka obcí pod  Myšince, kopec, na jehož úpatí se bělají ladná průčelí vlčnovských  búd. Přízemní lisovny bez sklepů jsou vinařskými stavbami vyskytujícími se pouze na Uherskobrodsku, rozsáhlý soubor ve Vlčnově-Kojinách podléhá režimu památkové ochrany. Stavebně jedinečný je menší soubor roztroušený podél silnice /po níž vede i trasa vinařské stezky/ do Veletin. Bohužel poté, co vinice a sklepy nahradily ovocné sady, jsou stavby užívány a udržovány jen ojediněle a chátrají.

                           Vlčnov-búdy

                                                   Vlčnovské búdy

Uherskohradišťská vinařská stezka vedoucí většinou po zpevněných komunikacích a jen mírně zvlněnou pahorkatinou je ideální trasou pro rodinný výlet. Cyklistům vyhledávajícím kopce a náročnější terén doporučuji prodloužení výletu asi o dvacet kilometrů v zajímavém terénu v okolí kopce Myšince a napříč přírodním parkem Prakšická vrchovina. V prvním případě vede cesta kolem vlčnovských búd na  místo, kde se otevírá výhled do údolí na Uherský Brod a  odtud odbočuje doleva kamenitou cestou k lesu. Úspěšné zdolání následujícího úseku – pěkné, za mokra však obtížně sjízdné lesní cesty – předpokládá dobré kolo a zkušenost s orientací v lese. Pravděpodobnost, že i po půlhodině kliček vám budou cílové Veletiny vzdálené stejně jako na začátku nebo skončíte v některé z vlčnovských zahrádek  je i tak dost velká.

Z jiného soudku je hřebenová trasa Prakšickou vrchovinou.  Vinařskou stezku opustíte stoupáním do obce Popovice a  kolem  kopce Milotín  do trati Tobolky. Tady začíná téměř deset kilometrů cesty tichou, nehybnou  krajinou mezi poli a remízky, kde se dá zblízka pozorovat pasoucí se srna i lovící káně. Bezstarostná jízda samotou končí v obci Mistřice, odkud klesá rozbitou cyklostezkou do Uherského Hradiště-Mařatic. Po vinařské stezce se na stejné místo v městské  části dolňácké metropole, dostanete přes Vésky a Sady. 

    

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - POLEŠOVICE

    Uherské Hradiště, královské město založené Přemyslem Otakarem II. jako pevnost proti Uhrům, neslo původní název Nový Velehrad. Jádro města je městskou památkovou zónou. Zřetelné středověké založení náměstí doplňují částečně zachovalé hradby, ve středu města je jeden renesanční dům a několik barokních staveb. Významnou památkou je jezuitský klášter  s farním kostelem sv. Františka Xaverského, od 14. století sídlila ve městě početná židovská komunita. Ulici při hlavní silnici  na Břeclav zdobí několik pěkných domů z období secese.

                               DSC01413

                                                   Slavnosti vína v Uherském Hradišti

Z města vás stezka vyvede přes  Mařatice na  břeh řeky Moravy a  Kunovským lesem  k  Olšavě. Značka u lávky přes vodu určuje směr trasy vinařské stezky do Kostelan, návěstí před bývalou rybářskou osadou však nabízí dvojí volbu. Odbočíte-li  doleva a  vydáte se cestou lesem kolem přírodní památky Kostelanská tůň a štěrkových jezer,   můžete zakončit výlet koupáním nebo ochutnávkou ve vinotéce U svatého Vavřinca . Přímý směr vede k železnému   mostu přes Moravu, který byl poprvé otevřený v roce 1922 a dnes je chráněnou technickou památkou. O složité historii jeho výstavby vypovídá informační tabule před vjezdem na most.

V Kostelanech - snad aby si cyklisté dost užili tiché a upravené vesnice a kostelanští hostů - stezka dříve, než se vydá na půvabný úsek kolem toku Moravy, několikrát zatáčí. Uličkami  Nedakonic, kde v letech 1420-1421 stával významný husitský tábor,  prokličkuje k silnici a podjezdem železničního viaduktu směřuje do Polešovic, poslední obci na trase Uherskohradišťské vinařské stezky. Cesta podél vinic,  které jsou domovem odrůdy Muškát moravský vás přivede k Šlechtitelské stanici vinařské, kde můžete voňavý mok ochutnat.

Ten, koho víc než víno lákají památky a  krajina vinorodé Moravy, se může po navazující Moravské vinné stezce vydat do nejbližší vinařské oblasti nebo napříč jihovýchodní Moravou až do Znojma. 

Cyklotrasy

dopravní značení název km itinerář
VINO1 Znojemská trasa 1 45,5 Prosiměřice, Kuchařovice, Dyje, Dobšice, Znojmo, Mašovice, Podmolí, Šatov
VINO10 Uhersko-hradišťská trasa 1 52 Polešovice, Nedakonice, Kostelany nad Moravou, Uherské Hradiště, Veletiny, Vlčnov, Dolní Němčí, Hluk, Ostrožská Lhota, Ostrožská nová Ves
VINO11 Uhersko-hradišťská trasa 2 17,5 Moravský Písek, Uherský Ostrov, Ostrožská Nová Ves, Kostelany nad Moravou
VINO2 Znojemská trasa 2 125 Moravský Krumlov, Rybníky, Vedrovice, Olbramovice, Branišovice, Vlasatice, Troskotovice, Miroslav, Hostěradice, Višňové, Horní Dunajovice, Prosiměřice, Božice, Hrušovany nad Jevišovkou, Hrabětice
VINO3 Kyjovská trasa 1 49 Velké Hostěrádky, Žarošice, Násedlovice, Želetice, Střážovice, Věteřov, Kyjov, Vlkoš, Kelčany, Hýsly, Moravany
VINO4 Kyjovská trasa 2 52 Čejč, Karlín, Násedlovice, Žarošice, Archlebov, Žďánice, Bukovany, Čelažnice, Moravany, Skalka, Ježov, Kelčany
VINO5 Bzenecká trasa 1 13 Bzenec, Těmice, Syrovín, Újezdec, Vážany
VINO6 Bzenecká trasa 2 12 Bzenec, Domanín, Těmice, Žeravice, Ježov
VINO7 Strážnická trasa 1 47 Bzenec, Střáznice, Vnorovy, Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Blatnice pod sv. Antonínkem, Blatnička
VINO8 Strážnická trasa 2 58 Rohatec, Sudoměřice, Strážnice, Radějov, Tvarožná Lhota, Kněždub, Hroznová Lhota, Lipov, Louka - Blatnička, Boršice u Blatnice, Hluk, Ostrožská Lhota
VINO9 Mutěnická trasa 64,5 Hovorany, Šardice, Svatobořice - Mistřín, Milotice, Dubňany, Mutěnice, Čejč, Hovorany, Jarohněvický rybník

 

 

 

Zdroj: vinarske.stezky.cz