Verze pro tisk

Oficiální stránky projektu CzechPOINT: www.czechpoint.cz  

Kontaktní místo CzechPOINT je pracoviště, na němž lze získat na počkání výpisy z některých rejstříků a evidencí.

Toto kontaktní místo je v provozu od 01.01.2008 i na Obecním úřadu v Ostrožské Nové Vsi.

 

Výpis z katastru nemovitostí

Potřebujete dokázat, že nějaká nemovitost patří vám nebo vás zajímá, komu patří sousední dům či kus lesa? Výpis z katastru nemovitostí je výpis z veřejné evidence, který lze získat bez prokázání totožnosti. Výpis lze vyhotovit jako úplný výpis konkrétního listu vlastnictví nebo jako částečný výpis.

Nutný údajem pro dohledání výpisu je určení katastrálního území, volitelně lze výpis dohledat podle čísla listu vlastnictví nebo podle parcelního čísla pozemku, čísla popisného budovy a čísla bytové jednotky.

Výpis z rejstříku trestů – fyzické osoby

Nastupujete-li do nové práce, pak možná budete potřebovat výpis z rejstříku trestů. Jedná se o výpis z neveřejné evidence, proto lze výpis vydat pouze osobě, které se týká. Jiné osobě může být výpis vydán pouze na základě úředně ověřené plné moci.

Povinnými údaji pro vydání výpisu jsou základní identifikační údaje (jméno, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, státní občanství) a údaje týkající se narození žadatele (stát, okres, obec, případně datum narození u cizince, který nemá přiděleno rodné číslo).

Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti:

 • platný občanský průkaz nebo
 • platný cestovní pas nebo
 • identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince

Chybí-li některý z povinných údajů v dokladu totožnosti, musí ho žadatel doložit jiným úředně vydaným nebo ověřeným dokladem, např. rodným listem. Je-li tento doklad v jiném než českém nebo slovenském jazyce, předloží tento doklad společně s jeho úředním překladem do českého jazyka.

V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je zapotřebí:

Výpis z rejstříku trestů – právnické osoby

Údaje z evidence rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.
Cena za přijetí žádosti o vydání výpisu z Rejstříku trestů je shodná s již poskytovaným výpisem RT pro fyzické osoby ve výši 100 Kč včetně DPH.

Výpis z bodového hodnocení řidičů

Na pracovištích Czech POINT také můžete zjistit, jak jste na tom s bodovým hodnocením řidičů. Jedná se o výpis z neveřejné evidence, proto.lze výpis vydat pouze osobě, které se týká. Jiné osobě může být výpis vydán pouze na základě úředně ověřené plné moci.

Povinnými údaji pro vytvoření výpisu jsou jméno, nynější příjmení a datum narození žadatele. Pro úspěšné vyhledání řidiče je vhodné předložit i rodné číslo, případně číslo řidičského průkazu.

Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti:

 • platný občanský průkaz nebo
 • platný cestovní pas nebo
 • identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince
 • případně i řidičský průkaz.

V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je zapotřebí:

Výpis z veřejných rejstříků
Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Tyto výpisy z veřejných evidencí jsou často potřeba při uzavření smlouvy nebo při účasti ve výběrovém řízení. Můžete je získat bez prokázání totožnosti, nutným údajem pro získání výpisu je IČ hledaného subjektu.

Mezi veřejné rejstříky patří obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností.

Zprostředkování podání podle živnostenského zákona

Pro založení živnosti už nemusíte obíhat úřady, stačí přijít na úřad nebo poštu označenou logem Czech POINT s vyplněnýmjednotným registračním formulářem. Ten je možné získat na portálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

S sebou vezměte:

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, popř. průkaz o povolení pobytu cizince,
 • vyplněný jednotný registrační formulář v papírové formě (pro fyzické nebo právnické osoby),
 • požadované přílohy v originále nebo ověřené kopii (např. výuční list, doklad o rekvalifikaci apod.).

S podáním podle zákona o živnostenském podnikání je spojen správní poplatek podle povahy podání - viz Sazebník správních poplatků (pdf, 67kB). Tento poplatek bude vybrán obecním úřadem v hotovosti při přijetí podání a poukázán příslušnému živnostenskému úřadu.

Výpis z insolvenčního rejstříku

Nedluží váš zákazník nebo dodavatel? Na výpisu z insolvenčního rejstříku najdete mimo jiné zákonem stanovené údaje o dlužnících. Výpis z insolvenčního rejstříku poskytuje informaci, zda je vyhledaná osoba vedena jako dlužník nebo nikoliv. V případě, že je osoba vedena v insolvenčním rejstříku, výpis obsahuje aktuální stav insolvenčního řízení. 

V rejstříku je možné vyhledávat podle těchto ukazatelů:

 • identifikačního čísla organizace (právnická osoba),
 • osobních údajů (fyzická osoba).

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali v MA ISOH, což je jim umožněno prostřednictvím Czech POINTu. Přístup do tohoto online systému pro evidenci přijatých autovraků může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Vydání přístupových údajů do MA ISOH je možné na základě:

 • identifikace provozovatele, je nutné znát identifikační číslo organizace,
 • identifikace žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
 • plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT lze provést:

 • registraci a vydání přístupových údajů,
 • změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Výpisy ze základních registrů

Na pobočkách poskytující služby Czech POINT můžete získat:

 • Výpis údajů z registru obyvatel
 • Výpis údajů z registru osob
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • Výpis o využití údajů z registru osob

Zároveň je možné podat zdarma žádost o změnu údajů v základních registrech veřejné správy:

 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o změnu údajů v registru osob
 • Žádost o poskytnutí změn třetí osobě

 

Ce​ník

Cena za ověřený výstup
(z katastru nemovitostí, z veřejných rejstříků, z živnostenského rejstříku, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, insolvenčního rejstříku a modulu autovraků, ze základních registrů)
a) první strana
druhá a každá další strana
100 Kč
 40 Kč
b) druhý a každý následný ověřený výstup stejného elektronického dokumentu bez ohledu na počet stran  40 Kč

 

Cena za ověřený výstup z registru řidičů
první strana
druhá a každá další strana
 69 Kč
 40 Kč
Cena za přijetí
a) žádosti o vydání výpisu z Rejstříku trestů 100 Kč
b) podání podle § 72 živnostenského zákona  50 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Ceny jsou stanoveny včetně DPH dle platných právních předpisů.