Verze pro tisk

Rada obce (obecní rada) je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. Má 5 – 11 členů (vždy lichý počet), volí je zastupitelstvo – členy jsou starosta, jeho zástupce a radní (v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce nevolí, její funkci zastává starosta). Do jejích kompetencí patří zejména zabezpečování hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu.

 

Zasedání rady obce je podle zákona č. č. 128/2000 Sb. neveřejné. Opisy usnesení rady obce jsou k dispozici na podatelně obecního úřadu.

 

Složení rady obce

jméno příjmení kandidát za funkce
Ing. Jaroslava Bedřichová SSO starostka
Ing. Jaromír Lažek SSO místostarosta
Marek Jurásek SSO místostarosta
Ing. Miroslav Kosík SSO člen rady
Ing. Martin Tischer SSO člen rady